Tervisekindlustuse põhitingimused on üldiselt sarnased

Millised on tööandja tervisekindlustuse põhitingimused?

Tööandja tervisekindlustuse põhitingimused võivad sõltuvalt kindlustusvõtjast olla erinevad, kuid toome välja mõned üldised ja iseloomulikud punktid.

Tööandja tervisekindlustuse põhitingimustega tutvumine aitab tagada, et Sinu poolt oma ettevõttele ja töötajatele valitud kindlustus vastab teie vajadustele. Samuti võimaldab see vältida ootamatuid kulutusi ja ebameeldivusi.

  Add a header to begin generating the table of contents

  Milline on poliisi kehtivus ja kindlustusterritoorium?

  Poliisi kehtivus: Poliisi kehtivus määratleb aja, millal kindlustuskaitse algab ja millal see lõpeb.

  Kindlustuskaitse kehtib poliisil märgitud kindlustusperioodil. Kui poliisil ei ole märgitud teisiti, on kindlustusperiood üks aasta.

  Tööandja tervisekindlustuse kindlustuskaitse kehtib kindlustatud isiku suhtes perioodil, mil isik on kantud kindlustatud isikute nimekirja.

  Isikute nimekirjas saad Sa kindlustusvõtjana teha muudatusi vastavalt vajadusele: näiteks siis, kui mõni töötaja vahetub, töölt lahkub või ettevõttesse lisandub.

  Kindlustusterritoorium: Määrab, millistes piirkondades või riikides kindlustuskaitse kehtib. 

  QLA Insurance’i partner Compensa Life Vienna Insurance Group SE pakutava tööandja tervisekindlustuse kindlustusterritoorium on Eesti Vabariik.

  Kui suur on omavastutus ja kindlustuskaitse limiit?

  Omavastutus: Omavastutus on kindlustuspoliisil välja toodud määr, mille ulatuses kindlustatud isik peab ise oma tarbitud tervishoiuteenuste või soetatud toodete (nt ravimid, abivahendid, prillid, läätsed jne) eest tasuma. 

  Üldjuhul jääb omavastutuse määr 20% juurde, kuid see sõltub ka valitud kindlustuskaitse(te)st ja pakkumisest.

  Ülejäänud osa kuulub kindlustuskaitse limiidi ulatuses hüvitamisele kindlustusandja poolt.

  Kindlustuskaitse limiit: Kindlustuskaitse on summa, mille ulatuses kindlustusandja hüvitab antud kindlustuskaitsega seotud kulud. Erinevatele kaitsetele saad vastavalt oma ettevõtte vajadustele määrata erinevad limiidid.

  Sinu ettevõtte töötajad leiavad info temale kohalduvate kindlustuskaitsete ja limiitide kohta Compensa veebikontorist.

  Kindlustusandja hüvitab kõigi Sinu ettevõtte poolt valitud kindlustuskaitsete tõendatud kulu lepingus märgitud kindlustuslimiidi piires.

  Mis on kindlustuskaitsed?

  Kindlustuskaitsed: Tööandja tervisekindlustuse põhikindlustuskaitse on ambulatoorne ravi, millele lisaks saad Sa kindlustusvõtjana valida järgnevaid, oma ettevõtte vajadustele sobivaid kindlustuskaitseid:

  • statsionaarne ravi;
  • taastusravi; 
  • profülaktilised uuringud; 
  • hambaravi; 
  • laiendatud hambaravi; 
  • vaimse tervise teenused; 
  • optilised vahendid; 
  • optilised vahendid (laiendatud); 
  • vaktsineerimine;
  • retseptiravimid; 
  • töötervishoiukontroll; 
  • sünnitusabi; 
  • repatrieerimine.

  Vaata rohkem infot lisakaitsete kohta meie kodulehelt.

  Kindlustuskaitse algab kindlustuslepingus kokkulepitud kuupäeval eeldusel, et Sinu ettevõte on tasunud esimese kindlustusmakse. 

  Kindlustuskaitse lõpeb kokkulepitud perioodi möödumisel. Kindlustusleping ja kõik kindlustuskaitsed lõpevad, kui kindlustusvõtja või kindlustusandja lõpetab kindlustuslepingu.

  Mis on tööandja tervisekindlustuse erisused ja välistused?

  Erisused ja välistused: Selgitavad, milliseid tingimusi või olukordi kindlustus ei kata või millele see võib piiranguid seada.

  Näiteks keeldub kindlustusandja kindlustushüvitise väljamaksmisest, kui tekkinud kulu ei vasta hüvitavate kulude kirjeldusele (näiteks hüvitamisele ei kuulu hügieenitooted, käsimüügiravimid, palliatiivne ravi, transpordikulu, majutuskulu, alternatiivmeditsiini teenused, spordiklubide tasud, meditsiinilisel koolitusel, loengul või seminaril osalemine jms).

  Samuti ei hüvita kindlustusandja kulusid, kui tervishoiuteenuse osutajal puudub tervishoiuteenuse osutamiseks vastav kutsetunnistus või tegevusluba ning kui tervishoiuteenuse osutaja kasutab metoodikat või tehnoloogiat, mis ei ole Eesti Vabariigis inimeste raviks lubatud. 

  Kindlustatu ei tohi end ka teadlikult ohtu seada (näiteks osaleda kakluses, rikkuda oluliselt ohutusnõuedeid, juhtida sõidukit joobes või juhtimisõiguseta või viibida kaassõitjana sõidukis, mille juht on joobes või juhtimisõiguseta).

  Täpsemalt saad erisuste ja välistustega tutvuda meie kodulehel.

  Millised on tööandja tervisekindlustuse maksed?

  Kindlustusmaksed: Kindlustusmaksete tasumine on paindlik seda saab teha kas kord kuus, kord kvartalis või kord aastas.

  Kindlustusmaksed tasutakse pangaülekandega.

  Kindlustusmaksete suurus sõltub valitud kindlustuskaitsetest, kindlustatud isikute arvust, nende tervislikust seisundist, töö iseloomust jms.

  Tööandja tervisekindlustuslepingu kindlustusmakse on tööandjale erisoodustusmaksuvaba tervise edendamise kulu, mida saab iga töötaja kohta aastas hüvitada kuni 400 euro ulatuses. Kui soovid oma töötajatele võimaldada tervisekindlustuse paketti, mille aastane kindlustusmakse on suurem kui 400 eurot, siis piirmäära ületav osa maksustatakse erisoodustusena.

  Kuidas tervishoiuteenuse kulusid hüvitatakse?

  Hüvitamise kord: Selgitab, kuidas kindlustusandja hüvitab tervishoiuteenustega seotud kulud.

  Hüvitise taotlemine on Sinu ettevõtte töötajate jaoks mugav ja elektrooniline. 

  Kui töötaja on saanud tervishoiuteenuseid, mille eest soovib tööandja ravikindlustuse hüvitist taotleda, tuleb tal täita elektrooniline hüvitistaotlus, lisades skannitud dokumendid 90 päeva jooksul pärast kindlustusjuhtumi toimumist.

  Dokumentide hulka kuuluvad:  

  • vajadusel isikut tõendav dokument;  
  • kindlustusandja blanketil olev hüvitistaotlus;  
  • haigusloo väljavõtted (ambulatoorne ja/või statsionaarne epikriis) ja/või retsept, mis on otseselt seotud toimunud kindlustusjuhtumiga
  • kuludokumendid;  
  • vajadusel kindlustatud isiku sünni- või surmatunnistus; 
  • muud dokumendid sõltuvalt kindlustusjuhtumi asjaoludest. 

  Kõiki dokumente saab töötaja mugavalt esitada Compensa tervisekindlustuse mobiiliäpis või Compensa veebikontoris.

  Kindlustushüvitis makstakse töötajale välja hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul*.

  *Arvates kindlustuslepingus sätestatud ja Compensa poolt aktsepteeritavas vormis ning sisuga taotluse ja kõigi vajalike dokumentide saamisest (registreerimisest) Compensa poolt.

  Millised on Sinu õigused ja kohustused ning lepingu lõpetamise tingimused?

  Poolte õigused ja kohustused: Selgitavad nii kindlusandja, kindlustatud isikute kui ka kindlustusvõtja õigusi ja kohustusi vastavalt kindlustuslepingu tingimustele.

  Tingimustega saad täpsemalt tutvuda meie kodulehel.

  Lõpetamise tingimused: Määratlevad, millistel tingimustel võib kindlustusleping lõppeda ja millise etteteatamisajaga. 

  Kindlustusvõtja või kindlustusandja võib lepingu igal ajal kuni kindlustusperioodi lõpuni üles öelda, teavitades sellest vähemalt üks kuu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teist poolt ette.

  Tingimustega saad täpsemalt tutvuda meie kodulehel.

  Tutvu tervisekindlustuse põhitingimustega ja küsi lisainfot

  Enne lepingu sõlmimist on oluline tööandja tervisekindlustuse põhitingimustega tutvuda, et saaksid teha teadlikke otsuseid ja kasutada maksimaalselt ära pakutavaid tervisehüvesid.

  Soovid rohkem infot, kuidas ka Sina saad edumeelse ettevõtjana erisoodustusmaksuvabalt tööandja tervisekindlustuse abil töötajate tervise edendamise kulusid vähendada?

  Täida küsitlus ja teeme Sulle personaalse pakkumise.

  QLA Insurance’i kogenud nõustajad on alati valmis jagama Sulle täiendavaid selgitusi, et saaksid luua just Sinu ettevõtte jaoks parima tervisekindlustuse lahenduse.

  Broneeri konsultatsioon siin.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Vajad nõu?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply