Mis on ESG aruanne

Mis on ESG aruanne?

Olenevalt Sinu ettevõtte suurusest, tuleb Sul kas juba või õige pea esitada ESG aruanne. 

Artiklis selgitame, mis on ESG ehk kestlikkuse aruanne, mida see peab sisaldama ning kuidas seda esitada.

  Add a header to begin generating the table of contents

  Miks on ESG aruanne oluline?

  Miks on ESG aruanne ettevõttele oluline

  Jätkusuutliku äritegevusega kaasneb mitmeid väljakutseid. Et mõista, kus Sinu ettevõte seisab kestlikkuse teekonnal ja millistele eesmärkidele pürgib, on oluline seda mõõta.

  ESG aruandlus võimaldab Sul hinnata ettevõtete tegevuse mõju keskkonnale, sotsiaalsele heaolule ja majanduslikule kestlikkusele. See annab ülevaate, kuidas ettevõte suudab tasakaalustada nende kolme aspektiga seotud väljakutseid ning kuidas nende tegevus mõjutab ühiskonda laiemalt.

  ESG aruanne on oluline ühenduslüli Sinu ettevõtte ja investorite vahel ning selle sisu loob väärtust ka teistele huvigruppidele. See võib kaasa tuua parema tööandja maine, sidemed investoritega, konkurentsieelise ning vastavuse nõuetele. ESG aruanne on avalik väljund, mis näitab Sinu ettevõtte hetkeseisu, eesmärke, tegevusi ja ESG-teemade juhtimise taset.

  Mida ESG aruanne peab sisaldama?

  Mida peab ESG aruanne sisaldama

  Ettevõtjana on Sinu jaoks oluline teadmine, et EL-i kestlikkuse aruandluse direktiiv (CSRD) seab nõudeid jätkusuutlikkusteabe avalikustamiseks, keskendudes ESG kriteeriumidele ning seostades seda EL-i taksonoomia ja finantsteenuste jätkusuutlikkuse avalikustamise regulatsioonidega (SFDR). Direktiivi eesmärk on toetada Euroopa Rohelist Kokkulepet ja kliimaneutraalsuse saavutamist 2050. aastaks.

  Iga ettevõte peaks hindama, millised jätkusuutlikkuse riskid ja võimalused võivad kaasa tuua olulised finantsmõjud ning millist mõju avaldab ettevõte inimestele ja keskkonnale, võttes arvesse kogu väärtusahelat. 

  Kestlikkusaruandes tuleb avalikustada kestlikkuse poliitikad, tegevusplaanid, eesmärgid ja mõõdikud, andes ülevaate ettevõtte tegevusest lühikeses, keskmises ja pikas perspektiivis, sealhulgas sellest, kuidas ettevõte liigub oma seatud eesmärkide suunas, näiteks kliimaneutraalsuse saavutamise poole.

  Oma ettevõtte jaoks oluliseks hinnatud, samuti kestlikkuse kohustuslikel teemadel tuleb ESG aruandes avalikustada:

  • kestlikkuse poliitikad, millega viiakse ellu ettevõtte kestlikkuse teemadega seotud strateegiat ja juhtkonna otsuseid. Poliitika on konkreetse isiku vastutada ning sisaldab eesmärke, seda valideeritakse iga-aastaselt ning viiakse ellu rakendusmeetmetega;
  • tegevusplaan ja rakendusmeetmed, sh olemasolevad ja planeeritavad ressursid (rahaline, tehnoloogiline ja inimressurss);
  • eesmärgid ja mõõdikud.

  Millised ettevõtted peavad ESG aruande esitama?

  Alates 2024. aastast hakkab ESG ehk kestlikkusaruandluse direktiiv kehtima järk-järgult.

  Alates 2024. aasta majandusaastast peavad ESG aruande esitama suured avaliku huvi üksused, kellel on üle 500 töötaja.

  Alates 2025. aastast peavad ESG aruande esitama kõik suurettevõtted, kellele kohaldub vähemalt kaks näitajat järgmistest kahel järjestikusel aastal:

  • 250 või rohkem töötajat;
  • müügitulu 50 mln €;
  • bilansimaht 25 mln €.

  Alates 2026. aastast peavad ESG aruande esitama ülejäänud börsil noteeritud ettevõtted (v.a mikroettevõtted), samuti väikesed ja mittekeerukad krediidiasutused ning kaptiivkindlustusandjad.

  Alates 2028. aastast kolmandate riikide ettevõtjad, kelle netokäive EL-is on üle 150 miljoni, kui neil on EL-is vähemalt üks tütarettevõte või filiaal, mis ületab künnise.

  Milline on ESG aruande formaat?

  Kestlikkusaruanne esitatakse majandusaasta aruande tegevusaruande koosseisus Euroopa ühtses elektroonilises aruandlusvormingus (ingl. k. European Single Electronic Format ehk ESEF).

  Kestlikkusaruandluse standardites kirjeldatud avalikustamise nõuete ja nende andmepunktide märgistamiseks luuakse kestlikkusaruandluse XBRL taksonoomia. Ühtse taksonoomia kasutuselevõtt võimaldab ettevõtete poolt avalikustatud andmete kättesaadavuse ja võrreldavuse. 

  ELis töötatakse välja ühtne portaal (ingl. k. European Single Access Point ehk ESAP), kus alates 2026-2027. aastast saab ligi nii ettevõtete finants- kui kestlikkusteabele.

  Hea ülevaate ESG ehk kestlikkusaruane üksikasjadest annab Rahandusministeeriumi infoleht.

  Aitame Sind ESG aruande koostamisel

  Eesti 100 suurima ettevõtte 2021. aasta kohta käivate tegevusaruannete tulemused näitasid, et ettevõtete ESG raporteerimise keskmine tase on 23%. Hea taseme piir uuringu läbiviijate hinnangul 50% – sellise tulemuse sai 21 ettevõtet. Eesti TOP100 ettevõtete üldine tase on 3-4 korda madalam kui meie peamistel välisturgudel. 

  QLA aitab Sinu ettevõttel ehitada ja juhtida kestlikkuse aruandluse protsesse.  

  Üha rohkem sõltub Sinu ettevõtte edu sellest, kui läbipaistvalt mõõdad ja vähendad enda keskkonna- ja kliimamõju. QLA eesmärk on aidata koostada ettevõttele jätkusuutlikkuse aruandeid ja toetada sellega seonduvaid protsesse. Lähtume sellest, et Sinu ettevõttele valmiv aruanne saaks sisukas, kvaliteetne ning läbipaistev.

  Võta meie kogenud konsultantidega ühendust juba täna.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply