Toetatavad tegevused äri arendamiseks

Millised on toetatavad tegevused: juhend valdkonna leidmiseks

Toetused on üks võimalusi oma ettevõtte arengule järgmise käigu andmiseks, kuid millised on toetatavad tegevused?

  Add a header to begin generating the table of contents

  Kõige paremad juhised selle kohta, millistele tegevustele tasub toetust taotleda leiab Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukavast. 

  Arengukava keskendub teaduse ja teadlaste mõju suurendamisele ning teadustulemuste rakendamisele Eesti arenguvajaduste lahendamisel. Fookus nihkub ettevõtete ekspordimahukuse toetamiselt teadmusmahukusele, innovatsioonile ja lisandväärtuse kasvatamisele. 

  Riik soovib võimestada teadusmahukate ettevõtete kasvu ning suurendada kõrgema lisandväärtusega kaupade loomist ja eksporti. Eesmärgiks on 2035. aastaks produktiivsuse kasvu ja erasektori teadusarengukulutuste suurenemine SKP suhtes. Ettevõtlustoetuste jagamisel keskendub neljale peamisele valdkonnale, mille osatähtsuse suurenemist majanduses, ekspordis ja arenguvajaduste rahuldamisel soovitakse edendada läbi täiendava teadus- ja arendustegevuse.

  1. Digilahendused igas eluvaldkonnas: toetatavad tegevused

  Terviseteenused toetatavad tegevused

  Eesti on pühendunud digilahenduste arendamisele mitmes eluvaldkonnas, hõlmates tehisintellekti ja masinõppe rakendusi, andmeteadust ja suurandmeid, ning robotite-inimeste koostööd tööstuses. Samuti keskendutakse tarkvara usaldusväärsusele, riistvara ja süsteemide turvalisusele ning digipöördele ja elukestvale õppele. 

  Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor on oluline majanduslik mõjutaja, moodustades umbes 5% ettevõtluses hõivatute koguarvust ja loob ligi 8% ettevõtluses tekkivast lisandväärtusest. Eesti eesmärk on kasvatada oma positsiooni maailma eestvedajana e-teenuste eksportimisel ning olla juhtiv digilahenduste looja ja kasutaja nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

  Peamised toetatavad tehnoloogiad ja valdkonnad:

  • tehisintellekt ja masinõpe;
  • suurandmed ja andmeanalüüs;
  • asjade internet (IoT);
  • robootika ja süsteemid;
  • küberturbe ja andmekaitse süsteemid;
  • haridus.

  2. Tervisetehnoloogiad ja -teenused: toetatavad tegevused

  Terviseteenused toetatavad tegevused

  Eesti keskendub tervisetehnoloogiate ja -teenuste valdkonna arendamisele, kuna tervishoiusektor koos sotsiaalhoolekandega moodustab 4% riigi majandusest. 

  Selle valdkonna arendamine võib tuua kaasa märkimisväärse sotsiaal-majandusliku mõju ning Eesti eesmärk on haarata välisturgudel turuliidri positsioon innovaatiliste tehnoloogiliste lahenduste abil, kuna paljud riigid otsivad uusi ärimudeleid ja tehnoloogilisi lahendusi tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks.

  Selles valdkonnas pööratakse tähelepanu biomeditsiinile, inimkesksetele terviseteenustele, tervisekriiside lahendamisele ja ennetamisele jne.

  Olulisemad toetatavad tegevused: 

  • teadustulemuste ja loodud tehnoloogiate kasutuselevõtt;
  • teadlaste ja ettevõtjate vastastikuse teadmiste ja kogemuste jagamine, koostöö edendamine;
  • loodavate lahenduste hindamise ja testimise võimalused ja keskkonnad;
  • terviseandmetega seotud tegevused on olulised kõigi uudsete lahenduste, tervisetoodete ja -teenuste loomiseks.

  3. Kohalike ressursside väärindamine: toit, puit, maapõu, teisene toore ja jäätmed

  Kohaliku toorme väärindamine toetatavad tegevused

  Eesti keskendub kohalike ressursside väärindamisele, eriti puidu, toidu ja maapõueressursside valdkondades. Eesmärgiks on anda nendele toorainetele kõrgeim majanduslik lisandväärtus ning rakendada keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid. 

  Lisaks peab riik oluliseks ka teisese toorme ja jäätmete ressursitootlikkuse tõstmist. 

  Puidutööstus on oluline majandusharu, moodustades üle 4% ettevõtluses tekkivast lisandväärtusest ning olles oluline ekspordisektor. Eesti näeb potentsiaali puidu keemilises väärindamises, et toota uusi tööstuslikke vaheprodukte ja asendada fossiilsetel toorainetel põhinevaid tooteid puidu derivaatidega. 

  Toiduainetööstus on samuti olulise tähtsusega, moodustades umbes 5% Eesti loodud lisandväärtusest ning hõlmates üle 500 ettevõtte. Toiduainetetööstuse väljakutsed hõlmavad innovatsiooni ja keskkonnasõbralike tootmismeetodite rakendamist, samuti tarbijavajaduste muutustega kohanemist. 

  Maapõueressursside väärindamine on oluline, kuigi sektorit iseloomustab praegu madal teadus- ja arendustegevuse tase ning ebakindlus ressursside kättesaadavuse osas. 

  Peamised toetatavad tegevused: 

  • tehnoloogiate arendamine ning kasutuselevõtt ressursside väärindamisel; 
  • kohaliku toorme eelistamine ja selle töötlemise võimestamine;
  • kõrvalsaaduste ning tootmisjääkide ulatuslikum kasutamine tarneahelates ja tootmisprotsessides;
  • ohutuse ja kvaliteedi tagamiseks vajamineva teadus- ja arendustegevuse toetamine.

  4. Nutikad ja kestlikud energialahendused: toetatavad tegevused

  Energeetika toetatavad tegevused

  Nutikad ja kestlikud energialahendused on olulised nii keskkonnaseisundi parandamiseks kui ka majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks. Eesti seisab silmitsi väljakutsetega seoses kliimamuutuste ja energiamahukusega ning peab seetõttu leidma viise oma energiamudeli muutmiseks.

  Oluline on suurendada energiatõhusust tootmisprotsessides ja siduda majanduskasv lahti energiatarbimise kasvust. Selle saavutamiseks on vaja investeerida tehnoloogiaarendusse ning arendada välja uusi taastuvenergia lahendusi ja nutikaid võrke.

  Eesti saab kasutada oma väiksust ja paindlikkust eeliseks, pakkudes uuenduslikke lahendusi nn “sand-box” tüüpi keskkonnas. Siin saavad laborikatsetused läbinud prototüüpe testida reaalses keskkonnas ning edu korral laiendada lahendusi suuremalt.

  Rõhku pannakse peamiselt kliimaneutraalsele energiatootmisele, salvestamisele ja tarkadele võrkudele ning energiatõhususele ja ressursisäästlikkusele.

  Peamised toetatavad tegevused: 

  • uute teaduspõhiste energiatootmise viiside ning teadmussiirde võimestamine;
  • energia varustuskindlus ehk energia salvestamise ning koormuste juhtimise tehnoloogiaarengu toetamine;
  • tehnoloogilised lahendused tarbimissuunal.

  Vaata TAIE arengukava kohta täpsemalt: https://taie.ee/taie-arengukava-tutvustus

  Milliseid konkreetseid tegevusi toetatakse?

  Igal meetmel on toetatavad tegevused pisut erinevad ning eelnevalt tasub toetuse andja spetsialistidega nõu pidada, millises arenguetapis Sinu ettevõte on ning millisest meetmest oleks Sulle kõige enam kasu.

  Toome allpool lühidalt ära meetmete kaupa toetatavad tegevused. 

  Innovatsiooniosak ja arendusosak:

  • prototüübi valmistamine
  • komponentide tehnoloogiline arendus, testimine ja demonstreerimine
  • tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamine, teostatavusuuringu läbiviimine
  • patendi, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitsealane nõustamine, uuring ja registreerimine
  • akrediteerimine, sertifitseerimine, standardimine, vastavushindamine, metroloogia teenus

  Rakendusuuringute programm (RUP) ja rakendusuuringute programmi väikeprojektide toetus:

  • Rakendusuuringu läbiviimine
  • Eksperimentaalne tootearendus
  • Teostatavusuuringu läbiviimine
  • Intellektuaalomandi esmakaitse
  • Ida-Viru teadmusmahukad tegevused

  Tootearenduse toetus:

  • Töötajate personalikulu
  • Tootearenduseks vajalike teenuste ostmine
  • Materjalid ja tarvikud
  • Seadmete kasutamine

  Ettevõtte arenguprogramm:

  • Ettevõtte organisatsiooni ja protsesside arendamine
  • Toote-​ või teenuse arendamine
  • Müügi-​ ja turundustegevuse arendamine
  • Inimeste arendamine
  • Seadmete soetamine

  Kogu info TAIE fookusvaldkondade arendamisele suunatud meetmete kohta Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuses: https://taie.ee/taie-elluviimine

  Toetuse taotlemine algab põhjalikust planeerimisest

  Toetuste kasutamine on oluline vahend ettevõtte arendamiseks. Toetuse eduka rakendamise eelduseks on põhjalik planeerimine, teadmised ja pühendumine. QLA Insurance’i kogenud ettevõtluseksperdid aitavad Sul leida Sinu äriga kõige paremini sobivad toetusprogrammid ning viime koos Sinuga projekti alates taotlusest kuni teostuse eduka lõpuni.

  Vaata rohkem infot ettevõtete arendamiseks mõeldud toetuste kohta QLA Insurance’i kodulehelt.

  Täida küsitlus ja leia enda ettevõtte jaoks sobiv toetus.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply