Euroopa Liidu toetuste suurus

Milline on Euroopa Liidu toetuste suurus?

Euroopa Liidu toetuste suurus sõltub mitmetest teguritest nagu projekti suurus ja ulatus, ettevõtte suurus ja võimekus. Kuid iga suuruse ja tegevusalaga ettevõttele leidub siiski sobiv toetusmeede.

  Add a header to begin generating the table of contents

  Milleks üldse EL-i toetust taotleda?

  Toetused annavad ettevõttele võimaluse saada lisakapitali oma kasvu finantseerimiseks. Samuti võimaldavad need ettevõtetel investeerida innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevusse, suurendades seeläbi konkurentsivõimet.

  Toetused ei ole mõeldud ettevõtete järeleaitamiseks või tavalise äritegevuse finantseerimiseks, vaid vähendamaks ettevõtete koormust suuremahuliste investeeringute ja arendustegevuste teostamisel, mis muudavad Eesti ettevõtted rahvusvahelistel turgudel atraktiivsemaks ja tõstavad konkurentsivõimet.

  Ettevõtte arendamiseks ja kasvatamiseks toetuste abil on mitmeid eeliseid nagu lisakapitali kaasamine, innovatsiooni kiirendamine, koostöövõimaluste laiendamine, kuid need seavad tegevusele ka teatud piirangud.

  Ettevõtte arendamiseks sobivad toetused Eestis

  Eestis tegelevad ettevõtete arendamise toetamiseks sobivate programmidega peamiselt Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ning Keskkonnainvesteeringute Keskus. On ka teisi programme nagu Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti Leader programm jt.

  Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse toetused

  EIS ehk Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus pakub toetusi peamiselt tehnoloogia ja töötleva tööstuse ettevõtetele arendustegevustega kaasnevate kulude finantseerimiseks ning välisturgudele laienemiseks. 

  Näiteks toetab EIS:

  • Tootearendust – kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste arendamist.
  • Protsesside innovatsiooni – efektiivsuse suurendamist ettevõtte põhiprotsessides.
  • Teadustööd ja rakendusuuringuid – innovatsiooni loomiseks.
  • Jätkusuutlikkuse suurendamist – rohepöördega toimetulekuks.
  • Varustuskindluse tagamist – üleminekul taastuvenergiale.
  • Välisturgudele laienemist – ekspordi kasvatamiseks.

  Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetused

  KIK ehk Keskkonnainvesteeringute Keskus pakub toetusi peamiselt töötleva tööstuse ettevõtetele arendustegevustega kaasnevate kulude finantseerimiseks.

  Näiteks toetab KIK:

  • Ressursitõhususe suurendamist.
  • Üleminekut ringmajanduslikele ärimudelitele.
  • Innovaatiliste tehnoloogiate kasutuselevõttu.
  • Rohetehnoloogiate kasutuselevõttu.
  • Jäätmetekke vähendamist.

  Euroopa Komisjoni toetused

  Lisaks aitab QLA Insurance oma klientidel taotleda toetust ka otse Euroopa Komisjonist.

  Euroopa Komisjon toetab ettevõtete arengut mitmete erinevate programmide kaudu. Allpool mõned olulised meetmed:

  • Innovatsioonifond (Innovation Fund): Innovatsioonifond toetab suuri projektijuhte, kes arendavad uuenduslikke tehnoloogiaid, et vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid ja edendada Euroopa Liidu rohelisele energiale üleminekut. Projektid peavad olema uuenduslikud ja aitama kaasa kliimapoliitika eesmärkidele.
  • Horizon 2020 (ja selle järglane Horizon Europe): Horizon on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm, mis toetab erinevaid valdkondi, sealhulgas ettevõtlust, teadusuuringuid ja tehnoloogilist arengut. Taotlemine hõlmab nii projekti idee väljatöötamist, partnerlussuhete loomist kui põhjalikku taotluse koostamist.
  • Eurostars: Eurostars on Euroopa riikide ühine programm, mis toetab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) uurimis- ja arendustegevust. Projekti juhtpartner peab olema VKE, ja projekti tulemused peaksid olema turule suunatud.
  • COSME programm: Toetab VKE-sid konkurentsivõime suurendamise, turulepääsu ja ettevõtluskeskkonna parandamise kaudu.
  • Erasmus+ ettevõtetele: Pakub võimalusi õppimiseks ja koolituseks, mis on suunatud töötajate oskuste arendamisele ja ettevõtete rahvusvahelistumisele.
  • EIC Accelerator (osana Horizon Europe’st): Toetab kiiresti kasvavaid ettevõtteid, kes arendavad radikaalselt uuenduslikke tehnoloogiaid.
  • Structural Funds: Piirkondlikud arengufondid, mis toetavad ettevõtlust piirkondades, kus majanduslik areng on nõrgem.

  Vaata rohkem infot ettevõtete arendamiseks mõeldud toetuste kohta QLA Insurance’i kodulehelt.

  Täida küsitlus ja leia enda ettevõtte jaoks sobiv toetus.

  Toetuste suurus sõltub mitmetest teguritest

  Toetuste suurus sõltub mitmest tegurist

  Euroopa Liidu toetuste suurus sõltub erinevatest teguritest, sealhulgas:

  1. Projektide ulatus ja eesmärgid: Toetuste suurus sõltub sageli projekti ulatusest ja eesmärkidest. Suuremahulised projektid, mille mõju on laiaulatuslikum või millel on suurem innovatsioonipotentsiaal, saavad sageli suuremat toetust. Samuti võivad spetsiifilised eesmärgid, nagu näiteks keskkonnasõbralikud tehnoloogiad või tööhõive edendamine, mõjutada toetuste suurust.
  2. Eelarvevahendid: Toetuste suurust mõjutab ka programmile kättesaadavate eelarvevahendite suurus. Toetuste maht sõltub sellest, kui palju raha on konkreetsele programmile või fondile eraldatud. Mida suuremad on eelarvevahendid, seda rohkem on võimalusi suuremate toetuste eraldamiseks.
  3. Taotleja suurus ja võimekus: Sageli sõltub toetuste suurus ettevõtte suurusest ja suutlikkusest. Näiteks võivad suuremad ettevõtted või konsortsiumid saada suuremaid toetusi, kuna neil võib olla rohkem ressursse ja kogemusi projektide elluviimiseks. Väiksemad ettevõtted saavad toetust vastavalt oma võimekusele ja vajadustele.
  4. Konkurents ja taotluste kvaliteet: Toetuse saamise konkurents võib mõjutada toetuste suurust. Kuna toetuste jaotamine on sageli konkurentsitihe, võib projekti või ettevõtte konkurentsivõime, kvaliteet ja innovatiivsus mõjutada toetuse suurust.

  Kõiki neid tegureid silmas pidades on Sinul kui taotlejal oluline koostada põhjalik ja hästi struktureeritud taotlus, mis selgelt ja veenvalt kirjeldab Sinu projekte ja vajadusi, et suurendada võimalusi saada suuremat toetust.

  Milline on juba eraldatud toetuste suurus: EIS-i andmed

  2023. a eraldatud suuremad toetused

  Toome mõned näited toetusprogrammide tingimustest ja neis välja jagatud toetustest, mis annavad aimu toetusi jagavate organisatsioonide praktikatest. Näiteks EISi rakendusuuringute programmi toetuse suurus on 250 000–2 000 000 eurot. Toetuse osakaal projektis sõltub ettevõtte suurusest ja projekti tüübist. 

  Rakendusuuringu läbiviimiseks saab väikeettevõte toetust 70%, keskmine ettevõte 60% ja suur ettevõte 50% projekti maksumusest. Milrem AS sai 2023. a suurima rakendusuuringute toetuse 2 miljonit eurot mehitamata maismaasõidukite passiiv-adaptiivse autonoomse navigatsioonisüsteemi arendamiseks. 

  EIS-i tootearenduse toetus (suurim toetus 500 000, omafinantseering 55%) toetab uute konkurentsivõimelisemate toodete väljatöötamist ettevõttes. Suurim ettevõtja tootearenduse toetus oli 2023. a 499 860 eurot 1oT OÜ-le eSIM terviklahenduse ja haldusplatvormi tootestamiseks. 

  Varustuskindluse toetus on mõeldud energiakriisist tingitud varustushäirete ennetamiseks. Toetuse summa on kuni 300 000 mikro-​ ja väikeettevõttele, kuni 500 000 keskmise suurusega ja suurettevõttele ja omafinantseering on 50-80%. Maksimumsuuruses sai 2023. a antud toetuse Ardor OÜ.

  Eelmisel aastal jagas EIS kokku 682 toetust. Neist suurim oli AS Elcogen 25,4 miljonit üleeuroopalist huvi pakkuvate teadusarendusprojektide toetus. 

  Infot kõigi EASi toetatud projektide kohta leiab siit: https://eas.ee/toetatud-projektid/

  Milline on juba eraldatud toetuste suurus: KIK-i andmed

  Näiteks hetkel avatud KIK-i ressursitõhususe programmis on praegu minimaalne toetuse summa on 200 000 eurot ja maksimaalne 500 000 eurot.

  Eelmisel aastal toetas KIK ressursitõhususe meetmest ligi 15 miljoni euro eest 17 projekti. Suurimad, 2 miljoni eurosed toetused said AS Natural ja PrintBest OÜ. Ringmajanduse programmis sai suurima toetuse, 214 549 eurot Nordarc OÜ ringpakendite kasutuselevõtu rakendamiseks. 

  Infot kõigi KIK-i toetatud projektide kohta leiab siit: https://kik.ee/et/projektid

  Euroopa Komisjoni projektide toetuste suurused

  Euroopa Liit rahastab oma erinevate programmide kaudu projekte, mille eesmärk on teadus- ja arenduskoostöö, tootearendus, innovatsiooni suurendamine või turulepääs.

  Rahastatavate toetuste suurus varieerub tavaliselt 2 miljonist eurost kuni 100 miljoni euroni. Üldjuhul katab toetus 40-75% projekti kogukuludest. Tavaliselt rahastatakse tegevuskulusid ja kõige lihtsam on projekti eelarvesse kanda tööjõukulud. 

  Näiteks Euroopa Innovatsioonifondi väikeprojektid maksimumtoetus on 4,5 miljonit eurot ja toetatakse kuni 60% projekti maksumusest. 

  Euroopa Innovatsioonifondi 2020. a lõpus välja kuulutatud voorus osales 232 projekti. Neist jäi sõelale 32 projekti, millest leping sõlmiti 30 projektiga kogusummas 109,5 miljonit eurot. 

  Antud meetmes hinnatakse projekte mitme kriteeriumi alusel, millest üheks on innovaatilisus. Abikõlblikud ettepanekud saavutasid üldiselt innovatsioonitaseme osas kõrged hinded. Rohkem kui pooled ettepanekud (ligikaudu 60%) said üle miinimumkünnise (3 punkti). Kolm neljandikku edasipääsenud taotlustest sai selle kriteeriumi alusel 4 punkti või rohkem (80% maksimaalsest hindest), kusjuures nende taotluste keskmine hinne oli peaaegu 4,5 punkti.

  Horizon Europe programmi eelarve perioodil 2021–2027 on 53,5 miljardit eurot ning see toetab uute tehnoloogiate arendamist ja globaalsete väljakutsete lahendamist.

  Toetuse suurus jääb tavaliselt vahemikku 4–15 miljonit eurot ja toetuse määr on 70%-100% olenevalt meetme eesmärgist.

  Ettevõtluskiirendi EIC Accelerator eesmärgiks on pakkuda riskialti(ma)t kapitali üksikettevõtetele tehnoloogia-​ ja teadmusmahukate lahenduste turuvalmiks arendamisel ja turule toomisel. Suurim toetus on 2,5 miljonit eurot (millele lisandub kuni 15 miljonit omakapitaliinvesteeringuna). Omafinantseeringu suurus on 30%.

  Nõuanded EL-i toetuste taotlemisel finantseerimise seisukohast

  EL-ist rahastuse taotlemisel tuleb finantseerimise seisukohast meeles pidada kolme olulist asja: kaasfinantseerimine, topeltrahastamise vältimine ja tulu mitteteenimise reegel.

  1. Kaasrahastamise põhimõte: Tuleb meeles pidada, et EL rahastab 40-100% Sinu arendusprojektist, seega pead enda jaoks välja selgitama, kui suur osa Sinu ettevõttel tuleb omafinantseeringuna leida muudest allikatest. Samuti ei tohi tähelepanuta jätta, et EL-i toetus või osa sellest võidakse välja maksta alles mõni aeg pärast projekti valmimist.
  2. Topeltrahastamise vältimine: See tähendab, et raha saab kasutada ainult sel eesmärgil, mille oled oma taotluses kirja pannud. Tavaliselt on EL-i toetust võimalik kombineerida teiste rahastamisprogrammide ja riigiabiga, kuid rahastus ei tohiks kattuda. Samade kulude katmiseks ei saa taotleda muid rahastamisvahendeid. Loomulikult võib paralleelselt käima lükata mitu EL-i projekti, kuid eesmärgid ja tegevused peavad olema igaühes erinevad.
  3. Projekti ajal tulu ei teenita: Ettevõte ja projekt tuleb üksteisest lahus hoida. Ettevõte võib loomulikult kasumit teenida, kuid projekt mitte. Kui projekt toob tulu, pead selle välja tooma ja selle kohta aru andma, kuna see võib mõjutada toetust. Seda seetõttu, et EL tohi moonutada konkurentsi, lubades toetusi kasutada otse kasumi teenimiseks.

  Millest EL-i toetuse taotlemist alustada?

  Kokkuvõttes on toetuste kasutamine oluline vahend ettevõtte arendamiseks. Toetuse eduka rakendamise eelduseks on põhjalik planeerimine, teadmised ja pühendumine. QLA Insurance’i kogenud ettevõtluseksperdid aitavad Sul leida Sinu äriga kõige paremini sobivad toetusprogrammid ning viime koos Sinuga projekti alates taotlusest kuni teostuse eduka lõpuni.

  Vaata rohkem infot ettevõtete arendamiseks mõeldud toetuste kohta QLA Insurance’i kodulehelt.

  Täida küsitlus ja leia enda ettevõtte jaoks sobiv toetus.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply