Investeerimisriskiga elukindlustusleping toob meelerahu

Mis on investeerimisriskiga elukindlustusleping?

Investeerimisriskiga elukindlustusleping on elukindlustuse liik, mis sisaldab investeerimise kaudu raha kogumise elementi ja mis pakub kindlustuskaitset surmajuhtumi vastu kuni kindlustusjuhtumi toimumiseni või kui lõpeb kindlustusperiood.

  Add a header to begin generating the table of contents

  Milliseid elukindlustuse liike Eestis pakutakse?

  Investeerimisriskiga elukindlustuseks võib Eestis olla kindlustus surmajuhtumiks, kindlustus üleelamistähtajaks, kindlustus surmajuhtumiks ja üleelamistähtajaks või annuiteet. 

  Surmajuhtumi kindlustusega ehk surmariskikindlustusega kindlustatakse võimaliku surma vastu määratud perioodiks. Kui kindlustatu sureb enne kindlustusperioodi lõppu, siis maksab kindlustusandja soodustatud isikule lepingus määratud summa. Kui surm selle perioodi jooksul ei saabu, ei saa kindlustusvõtja oma kindlustusmaksetest midagi tagasi.

  Üleelamistähtajaga kindlustuse korral maksab kindlustusandja lepingus kokkulepitud summa kindlustusperioodi lõpus kindlustatud või soodustatud isikule juhul, kui kindlustatu on kindlustusperioodi lõpus elus. 

  Surmajuhtumi ja üleelamistähtaja kindlustus on kahe ülaltoodud elukindlustusliigi kombinatsioon. Kindlustusandja maksab lepingus määratud summa soodustatud isikule pärast kindlustatu surma või kindlustusperioodi lõpus, sõltuvalt sellest, kumb saabus enne.

  Annuiteedi all mõistetakse elukindlustust, kus kindlustussumma väljamaksmine käib periooditi. Enamasti tehakse annuiteedimaksed korrapäraste perioodide järel ühesuuruste maksetena. Annuiteet iseseisvalt ei ole kindlustusliik. Seda kombineeritakse teiste elukindlustusliikidega, tehes ühekordse väljamakse asemel perioodilisi väljamakseid.[5] Näiteks on võimalik sõlmida pensionikindlustusleping, millega saab kindlustatud isik pensionile jäädes kindlustusandjalt igakuiseid väljamakseid.

  QLA Insurance pakub meie partneri Compensa Life Vienna Insurance Group SE kaudu surmajuhtumi ja üleelamistähtaja kindlustuse kombinatsiooni. 

  Täpsemad elukindlustuse liikide selgitused leiad kindlustustegevuse seadusest.

  Investeerimisriskiga elukindlustusleping võimaldab tulumaksu tasumist edasi lükata

  Investeerimisriskiga elukindlustus pakub võimalust tulumaksu tasumise edasilükkamiseks. Investeeringute struktuuri muutmine ehk fondiosakute müümine ja ostmine investeerimisperioodi jooksul toimub Fondilepingu sees ja seetõttu ei kaasne sellega võimaliku tulu maksustamist.

  Alates 1. augustist 2010 sõlmitud investeerimisriskiga kogumiskindlustuse lepingutega teenitud investeerimiskasumi tulumaksukohustus on võimalik edasi lükata senikaua, kuni toimub kasumi reinvesteerimine selleks loodud investeerimiskonto kaudu. Vastavalt kehtivale tulumaksuseadusele kuulub lepingust saadav tulu maksustamisele.

  Erandiks on enne 1. augustit 2010 sõlmitud investeerimisriskiga kogumislepingud, millele kehtib kuni 31.12.2023 lepinguga teenitud kasumi tulumaksuvabastus juhul, kui leping on olnud jõus vähemalt 12 aastat.

  Millest koosneb investeerimisriskiga elukindlustusleping?

  Millest koosneb investeerimisriskiga elukindlustusleping

  Investeerimisriskiga elukindlustuse kindlustuse hind koosneb kahest komponendist: kindlustusmaksest ja investeerimiskomponendist, mida nimetatakse kindlustusreserviks.

  Kindlustusmakse on rahasumma, mille kindlustusvõtja tasub lepingu alusel kindlustusandjale. Kindlustusmakse suurus sõltb kindlustusriskist ehk kindlustusjuhtumi toimumise ohust. Kindlustusandja hindab kindlustusriski suurust:

  • lepingu sõlmimisel; 
  • kindlustussumma(de) suurendamisel; 
  • kindlustuskaitse(te) lisamisel; 
  • kindlustusperioodi pikendamisel; 
  • kindlustusriski suurenemise kohta teabe saamisel (näiteks kliendi terviseseisukorra halvenemisel vms).

  Kindlustuslepingu tasud on lepinguga seotud tasud, mida kindlustusvõtja on kohustatud kindlustusandjale tasuma. Tasud arvatakse maha laekunud kindlustusmaksetest või kindlustuslepingu reservist. 

  Kindlustuslepingu reserv on kindlustuslepingu rahaline väärtus, mis võrdub lepinguga seotud alusvara osakute rahalise väärtusega. Reservi kujunemisel arvestatakse kõiki lepingus tehtud tehinguid, sealhulgas kohalduvaid kindlustuslepingu tasusid

  Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu eelised

  Investeerimisriskiga elukindlustusleping: väljamaksed

  Paindlikud preemiumid ehk kindlustusmaksed: Investeerimisriskiga elukindlustusel on üldjuhul paindlikud kindlustusmaksed – teatud piirides. Kindlustusvõtjad saavad teha makseid, mis on suuremad kui lepingus kokku lepitud. Suuremad kindlustusmaksed lisatakse kindlustusreservile ja need teenivad intressi. Teise võimalusena võivad kindlustusvõtjad piisava kindlustusreservi suuruse korral makseid alandada või vahele jätta, ilma et see tooks kaasa lepingu ülesütlemist ja kindlustuskaitsete katkemist.

  Võimalik paindlik surmahüvitis: Sinu kindlustusleping võib lubada Sul suurendada oma surmahüvitise suurust, kuigi kindlustusandja võib sel juhul nõuda täiendavat arstlikku läbivaatust. Samuti võib Sul olla võimalik kindlustusmaksete vähendamiseks vähendada oma surmahüvitise suurust.

  Võimalik kindlustusreservi väärtuse kasv: Investeerimisriskiga elukindlustus kasvatab kindlustusreservi rahalist väärtust sarnaselt hoiukontole. Kindlustusreservi teenitav intress sõltub Sinu poolt valitud alusvara fondiosakute turuväärtusest.

  Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu miinused

  Kindlustusmaksed võivad suureneda ja poliis katkeda: Kuigi võimalus kindlustusmakseid vähendada ja vajaduse korral raha välja võttab muudab investeerimisriskiga elukindlustuse väga paindlikuks kindlustusliigiks, tuleb Sul siiski oma konto seisu väga tähelepanelikult jälgida. Kui Sinu kindlustusreservi väärtus langeb nullini ja Sinu kindlustusmaksed ei kata kindlustustasusid, võib Sinu poliis katkeda.

  Tulu ei ole garanteeritud: Kui intressimäärad langevad, ei pruugi Sinu kindlustusreservi väärtus olla nii kõrge, kui soovid. Erinevalt garanteeritud riskiga elukindlustusest ei teeni investeerimisriskiga elukindlustuse kindlustusreserv garanteeritud intressimäära. 

  Lepingust saadav tulu on maksustatud: Lepingust teenitud tulult tulumaksu tasumist saad edasi lükata, kui kasutad investeerimiskonto ja investeerid saadud vahendid tagasi kindlustusreservi. Kuid kui teenitud tulu lõpuks välja võtad, pead sellelt siiski tulumaksu tasuma.

  Kindlustusreserv olla väiksem prognoositust: Kogumisperioodi lõppedes maksab kindlustusandja välja kindlustuslepingu reservi kogumisperioodi lõppkuupäeva seisuga. Kui kindlustatu sureb enne kogumisperioodi lõppu, maksab kindlustusandja välja:

  • kindlustuslepingu reservi kindlustusjuhtumist teatamise kuupäeva seisuga ja 
  • surma kuupäeval kehtinud surmajuhtumi kindlustussumma, kui lepingus on kokku lepitud elukindlustuskaitse.

  Kindlustuslepingu alusvaraga seotud investeerimisriski kannab kindlustusvõtja. Kui alusvara tootlus on loodetust väiksem, kahaneb ka kindlustusreservi väärtus. Kindlustusreservi väärtus võib kahaneda ka, kui kindlustusvõtja ei tee kindlustusmakseid vastavalt lepingus ettenähtule, võtab raha osaliselt enne kogumisperioodi lõppu välja või lõpetab lepingu ennetähtaegselt.

  Miks sõlmida investeerimisriskiga elukindlustusleping?

  Investeerimisriskiga elukindlustusleping on elukindlustuse liik, mis sisaldab investeerimise kaudu raha kasvatamise elementi, elukindlustuse- ja soovi korral ka lisakindlustuskaitseid ning paindlikke kindlustusmakseid. 

  QLA Insurance’i partneri Compensa Life Vienna Group SE elukindlustus pakub mitmeid erinevaid tooteid ja lisakindlustusi, võimaldades Sul valida just enda olukorrale sobiva lahenduse. Vaata täpsemalt meie kodulehelt: https://qlainsurance.ee/elukindlustus/

  Investeerimisriskiga elukindlustuse puhul saad Sa investeeringute tootluse eest võtta ise suurema vastutuse, sest Sa saad oma varasid ise juhtida. QLA Insurance’i partneri Compensa Life Vienna Insurance Group SE kaudu pääsed Sa suurtele võlakirja- ja aktsiaturgudele ning saad samad eelised, mis muidu on kättesaadavad ainult suurfirmadele.

  Raha paigutamine fondidesse on lihtne ning pikema kogumisperioodi jooksul on Sul võimalik investeeringutelt teenida suuremat tulu. Siiski sõltub Sinu investeeringute väärtus ennekõike kindlustuslepinguga seotud investeerimisfondide edukusest, mis omakorda sõltuvad väärtpaberiturgude liikumisest. Tutvu investeerimisfondidega siin.

  Täpsemat infot investeerimisriskiga elukindlustuse ja lepingutasude kohta leiad meie kodulehelt: https://qlainsurance.ee/kogumiskindlustus-qla/

  Kui soovid kindlustusega raha tagasi teenida, broneeri konsultatsioon meie kogenud nõustajaga juba täna siin.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply