Innovation

Millised ettevõtted saavad Euroopa Liidu toetusi

  Add a header to begin generating the table of contents

  Eelkõige peaksid Euroopa Liidu toetuste taotlemist kaaluvad ettevõtted soovima investeerida innovatsiooni, teadus- ja arendustegevusse, keskkonnasäästlikesse lahendustesse või laienemisse. Toetused on mõeldud selleks, et laiendada selleks tegevuseks vajalikke piiratud finantsvõimalusi. 

  Kuigi mõned toetusprogrammid võivad seada teatud piiranguid, nagu näiteks ettevõtte suurus või tegutsemisaja pikkus, on olemas erinevaid allikaid, kust toetust taotleda, mis võivad sobida erinevate ettevõtete vajadustega. Leidub toetusi, mis on suunatud nii ettevõtetele, kes soovivad oma majanduslikku olukorda parandada, kui ka neile, kes soovivad juba edukaks ettevõtteks saades edasi areneda ja innovatsiooni teha.

  Milliseid toetusi Eestis ettevõtete arendamiseks pakutakse?

  Eestis tegelevad ettevõtete arendamise toetamiseks sobivate programmidega peamiselt Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ning Keskkonnainvesteeringute Keskus. On ka teisi programme nagu Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti Leader programm jt. Eesti ettevõtetele on kättesaadavad ka EL-i struktuurifondid, ühtekuuluvusfondid, teadus- ja innovatsiooniprogrammid (nt Horisont Euroopa) ja paljud teised võimalused.

  Vaata võimalusi lähemalt sellest artiklist: https://qlainsurance.ee/2024/01/30/arenda-ja-kasvata-oma-ettevotet-euroopa-liidu-toetuste-abil/

  QLA Insurance’i kogenud ettevõtluseksperdid aitavad Sul leida Sinu äriga kõige paremini sobivad toetusprogrammid ning viime koos Sinuga projekti alates taotlusest kuni teostuseni eduka lõpuni.

  Täida meie küsitlus ja leia enda ettevõtte jaoks sobiv toetus.

  Oluline lähtepunkt: uuri tähelepanelikult toetuste saamise kriteeriume

  EL-i toetuste saamise kriteeriumid hõlmavad mitmeid tegureid. Toetusi antakse peamiselt asukoha, tegevusvaldkonna, ettevõtte suuruse ja innovatsioonipotentsiaali alusel. 

  Eestis on EL-i toetuste andmisel eelistatud peamiselt madalama majandusarengu tasemega piirkonnad, eriti Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Valgamaa, Põlvamaa ja mitmed saared, nagu Saaremaa ja Hiiumaa. Need piirkonnad saavad tavaliselt suuremat tähelepanu ja rohkem toetusi struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondide kaudu. 

  Näiteks Ida-Virumaal annab hea ülevaate erinevatest toetusvõimalustest Ida-Viru Ettevõtluskeskuse lehekülg. Toetust saavad seal taotleda nii väikesed kui suured ettevõtted ja fookus on mitmekesise ja nutika ettevõtluse arendamisel ning elukeskkonna atraktiivsemaks muutmisel.

  Samuti eelistatakse toetuste jagamisel valdkondi, mis toetavad EL-i poliitilisi eesmärke, näiteks keskkonnakaitse, innovatsioon ja tööhõive. Toetusi antakse nii väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele kui ka suurtele ettevõtetele, kuid tingimused ja suurused võivad erineda vastavalt programmile ja konkreetsetele eesmärkidele.

  Keskmise suurusega ja suurtele ettevõtetele seatud tingimused võivad erineda sõltuvalt toetusprogrammist. Näiteks on keskendunud Horisont Euroopa programm teadus- ja arendustegevusele ning üldjuhul nõutakse, et ettevõttel oleks tugev teadus- ja innovatsioonipotentsiaal ning võime tegeleda rahvusvahelise koostööga teadusuuringutes. 

  Samuti on ettevõtetele sageli tingimuseks teatud keskkonna- või sotsiaalsete (ESG) standardite järgimist, eriti kui toetusprogramm on suunatud jätkusuutlikkusele.

  Millised valdkonnad on eelistatud?

  Toetustele eelistatud tegevusalad

  EL-i toetused jaotuvad mitmetesse sektoritesse, kuid mõned tegevusalad saavad toetusi rohkem, kuna need vastavad EL-i strateegilistele eesmärkidele ja poliitikatele. Selliste valdkondade hulka kuuluvad tehnoloogia ja innovatsioon, keskkonnakaitse ja jätkusuutlikkus ning väikeettevõtlus. Ka näiteks EAS-i strateegilised eesmärgid on sarnased: Eesti majanduse innovatsiooni-, rohe- ja digipööre (kolmikpööre) ning rahvusvahelistumine, mis on aluseks üldise elukvaliteedi paranemisele. Toetust taotledes tasub seda meeles pidada.

  1. Tehnoloogiasektor: EL toetab aktiivselt tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonda, et suurendada Euroopa konkurentsivõimet ja teaduspotentsiaali. Näiteks Horisont Euroopa (Horizon Europe) programm toetab teadus- ja innovatsiooniprojekte kogu Euroopas, aidates ettevõtetel ja teadlastel arendada uusi tehnoloogiaid ja lahendusi, mis parandavad Euroopa majandust ja ühiskonda.
  2. Keskkonnakaitse ja jätkusuutlikkus: EL suunab olulisi toetusi keskkonnakaitse ja jätkusuutlikkuse valdkonda, et võidelda kliimamuutuste, looduslike elupaikade kadumise ja keskkonnasaastega. Näiteks LIFE programm toetab keskkonnaprojekte, mis aitavad kaasa puhta õhu ja vee säilitamisele, taastuvenergia arendamisele ning looduslike elupaikade kaitsele.
  3. Väikeettevõtlus: EL toetab väikeettevõtteid mitmel viisil, näiteks läbi struktuurifondide ja ettevõtlusfondide, et aidata neil kasvada, luua töökohti ja stimuleerida majanduskasvu. Näiteks Euroopa Regionaalarengu Fond toetab väikeettevõtetele suunatud projektidega seotud investeeringuid, arendades välja ettevõtluskeskkonda ja soodustades innovatsiooni ning ekspordivõimekust.

  Need on vaid mõned näited EL-i toetustest erinevates sektorites, mille eesmärgiks on aidata kaasa nende sektorite arengule, suurendades innovatsiooni, jätkusuutlikkust ja majanduskasvu.

  Kui keeruline ja bürokraatlik on taotlemise protsess?

  Soovitused toetuste taotlemiseks

  Euroopa Liidu toetuste taotlemise protsess võib olla keeruline ja bürokraatlik ning see võib eriti väiksematele ja alustavatele ettevõtetele raskusi valmistada. Toome välja mõned peamised punktid, millele Sa peaksid ettevõte toetuse taotlemisel tähelepanu pöörama:

  Bürokraatia ja dokumentatsioon: Toetuste taotlemine nõuab sageli põhjalikku dokumentatsiooni ja bürokraatlikke protseduure, sealhulgas äriplaani, eelarvet, finantsaruandeid, taotleja andmeid jne. See võib olla ajamahukas ja keeruline väiksematele ettevõtetele, kellel ei pruugi olla piisavalt ressursse selleks, et tegeleda nõutava dokumentatsiooni koostamise ja esitamisega.

  Konkurents: EL-i toetuste jaotamine on konkurentsitihe protsess, kus paljud ettevõtted võistlevad piiratud ressursside pärast. Väiksemad ja alustavad ettevõtted võivad olla suurema konkurentsi olukorras ebasoodsamas olukorras, eriti kui Sul puuduvad varasemad kogemused ja tugevad finantsvõimalused.

  Teadmised ja oskused: Toetuste taotlemine nõuab sageli spetsiifilisi teadmisi ja oskusi, näiteks arusaamist EL-i toetusprogrammidest, projektijuhtimise oskusi, finantsplaneerimist jne. 

  Kui Sinu ettevõte kaalub Euroopa Liidu toetuste taotlemist, peaksid Sa arvestama järgmist:

  • Kõige olulisem on uurida hoolikalt sobivaid toetusprogramme ja nende nõudeid ning veenduda, et Sinu ettevõtte eesmärgid langevad meetme eesmärkidega kokku.
  • Peaksid varuma piisavalt aega ja ressursse, et koostada põhjalik äriplaan ja muu vajalik dokumentatsioon ning esitada taotlus õigeaegselt.
  • Abi ja juhiseid toetuse taotlemisel võib saada erinevatelt allikatelt, sealhulgas ettevõtlusnõustajatelt, toetusprogrammide ametnikelt, kohalikelt arenduskeskustelt või konsultantidelt, kes on spetsialiseerunud toetuste taotlemisele. Alati kõigepealt vestelda toetusprogrammi eest vastutavate inimestega ning sageli on vestlus isegi kohustuslik.

  Õige lähenemise ja abi korral pakuvad toetused olulist tuge ja ressursse Sinu ettevõtte arenguks. QLA Insurance’i kogenud ettevõtluseksperdid aitavad Sul leida Sinu äriga kõige paremini sobivad toetusprogrammid ning viime koos Sinuga projekti alates taotlusest kuni teostuse eduka lõpuni välja.

  Täida meie küsitlus ja leia enda ettevõtte jaoks sobiv toetus.

  Fookus: jätkusuutlikkus ja rohelised investeeringud

  Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EAS) pakub mitmeid programme, mis võimaldavad ettevõtetel investeerida jätkusuutlikkusse ja keskkonnasõbralikesse lahendustesse. Viitame mõnedele olulistele programmidele EAS-is:

  Rohelise Tehnoloogia Arendus- ja Rakendusprogramm (GreenTech): See programm toetab ettevõtteid, kes arendavad ja rakendavad keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid ning lahendusi. Programm keskendub energiatõhususele, taastuvenergiale, ressursitõhususele, ringmajandusele jne. https://eas.ee/toetused/rohetoetus/

  Innovatsiooniosaku Programm (IOP): IOP toetab ettevõtteid, kes arendavad uuenduslikke tooteid, teenuseid või protsesse, mis võivad hõlmata ka keskkonnasõbralikke lahendusi ja tehnoloogiaid. https://eas.ee/toetused/innovatsiooniosak/

  Eesti Tööstuse Digitaliseerimise Tugiprogramm (DigiToetus): See programm toetab ettevõtteid nende digitaliseerimise ja automatiseerimise protsessides, mis võib hõlmata ka keskkonnasõbralikke lahendusi ja tehnoloogiaid. EAS-i digipöörde programmis saab osaleda digitaliseerimise meistriklassis, töötada välja digitaliseerimise teekardi ning hiljem selle alusel vajalikud muudatused ellu viia. https://eas.ee/toetused/digitaliseerimise-teekaardi-toetus/

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) pakub samuti mitmeid programme, mida ettevõtted saavad kasutada keskkonnasäästlike investeeringute tegemiseks. Need hõlmavad jäätmete käitlemist, veemajandust, õhusaaste vähendamist, taastuvenergiat ja palju muud. Näiteks Näiteks ettevõtete ressursitõhususe toetus on üks neist programmidest, mille kaudu Sa saad oma ettevõttele taotleda toetust keskkonnasäästlike projektide jaoks. Vaata lisa: https://kik.ee/et/toetavad-tegevused/ettevotete-ressursitohusus

  Toetused aitavad kasvada ja laieneda

  Eestis leidub hulgaliselt ettevõtteid, kes on EL-i toetusi edukalt kasutanud ning see on aidanud neil kasvada, arendada uusi tooteid või laiendada oma tegevust.

  Näiteks sai superkondensaatorite tootja Skeleton Technologies olulist toetust Euroopa Horisont 2020 programmi kaudu, mis on suunatud teadusuuringutele ja innovatsioonile. Tänu sellele toetusele on ettevõte suutnud laiendada oma teadusuuringuid ja arendustegevust ning tuua turule uusi revolutsioonilisi tehnoloogiaid.

  Teine näide on Veriff, Eesti idufirma, mis pakub digitaalset identiteedikinnituse teenust. Veriff on saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, mis on suunatud ettevõtetele, kes soovivad investeerida innovatsiooni ja tehnoloogia arengusse. Veriff kasutas toetust oma tehnoloogia täiustamiseks, meeskonna laiendamiseks ning uutele turgudele laienemiseks, mis omakorda on aidanud neil kasvada ja oma teenuseid laiendada.

  Toetuste kasutamine on oluline vahend oma ettevõtte arendamiseks. Toetuste edukaks rakendamiseks on vajalik põhjalik planeerimine, teadmised ja pühendumine. QLA Insurance’i kogenud ettevõtluseksperdid aitavad Sul leida Sinu äriga kõige paremini sobivad toetusprogrammid ning viime koos Sinuga projekti alates taotlusest kuni teostuseni eduka lõpuni.

  Täida meie küsitlus ja leia enda ettevõtte jaoks sobiv toetus.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply