Väljamakse

Kuidas saan elukindlustuse väljamakse?

Selgitame erinevaid elukindlustuse väljamakse võimalusi, et aidata Sul mõista, kuidas see töötab ja millised valikud Sul on.

  Add a header to begin generating the table of contents

  Kas oled kunagi mõelnud, kuidas kaitsta end ja oma lähedasi ootamatuste eest, mis võivad tulevikus juhtuda? Üks võimalus selleks on elukindlustus. Elukindlustus pakub turvalisust ja kaitset, tagades, et Sinu lähedased on kaitstud ka siis, kui Sind enam pole. Käesolevas artiklis uurime elukindlustuslepingu erinevaid väljamakse võimalusi, et aidata Sul mõista, kuidas see töötab ja millised valikud Sul on. 

  QLA Insurance’i partner Compensa Life Vienna Insurance Group SE pakub kahte tüüpi elukindlustuslepinguid: riskielukindlustus ja kogumiskomponendiga elukindlustus.

  Riskielukindlustus: rahaline kaitse Sinu lähedastele

  Riskielukindlustus vs kogumiskindlustus

  Riskielukindlustuse eesmärk on pakkuda rahalist kaitset Sinu sissetulekust sõltuvatele lähedastele, kui Sa ootamatult kas haiguse või õnnetusjuhtumi tõttu sured. Kui kindlustusjuhtumit lepinguperioodi jooksul ei toimu, ei pea kindlustusandja raha Sulle või lähedastele välja maksma.

  Elukindlustusele saad lisada ka täiendavaid lisakaitseid. Sellisel juhul makstakse hüvitis ehk elukindlustuse väljamakse Sulle kui kindlustusvõtjale. Näiteks puuduva töövõime kaitse, mille määramisel makstakse Sulle kokkulepitud kindlustussumma. Puuduva töövõime määrab haigusest või õnnetusest tingitud raske terviseseisundi korral Eesti töötukassa. 

  Riskielukindlustus ehk kindlustus surmajuhtumiks sõlmitakse, et tagada Sinu nimetatud soodustatud isikule Sinu surma korral Sinu poolt valitud summa. Kindlustussumma suuruseks soovitatame valida oma 3-5 aasta netosissetulek ning arvestada ka sellega, et summa kataks Sinu kohustuste jäägi, kui Sul neid peaks olema.

  Elukindlustuse väljamakse saad määrata oma sissetuleku põhjal

  Kindlustusjuhtumiks on sellise lepingu puhul kindlustatu surm enne kindlustusperioodi ehk lepingu perioodi lõppemist. Lepingut sõlmides pead otsustama, kui suur saab olema kokkulepitud elukindlustuse väljamakse, mis surma korral soodustatud isikule hüvitisena tasutakse. Valitud summa suurusest sõltuvad igakuised kindlustusmaksed.

  Kui Sa lepingu mingil põhjusel ennetähtaegselt lõpetad, siis kindlustuskaitse kahjuks katkeb. Kindlasti soovitame lepingut mitte katkestada, sest ootamatu sündmuse korral kannab riski kindlustus. Nii aitad Sa vältida olukorda, et Sinu lähedased jääksid väga raskesse majanduslikku olukorda. Samuti aitab elukindlustuse väljamakse neil emotsionaalselt keerulisel ajal mitte muretseda igapäevaste kulutuste ja kaotatud sissetuleku pärast.

  Meie kogenud nõustajad aitavad Sul leida Sinu vajadustele ja võimalustele sobiva elukindlustuspaketi, millega kaitsed enda ja oma lähedaste tulevikku. Broneeri nõustamine siin.

  Kogumiskindlustus: kogu lisaks elu kindlustamisele raha

  Kuid Sa saad elukindlustuse kaudu ka raha koguda — selliseid lepinguid nimetatakse kogumiskindlustuseks. Antud juhul kogud Sa igakuiste maksetega raha lapse või enda tulevikuks ja ootamatu surma korral makstakse kogutud reserv välja Sinu poolt valitud soodustatud isikule või kindlustusperioodi lõppedes Sulle endale. 

  QLA Insurance pakub oma partneri Compensa Life Vienna Insurance Group SE kaudu investeerimisriskiga kogumiskindlustust

  Compensas on lai valik hoolikalt valitud rahvusvaheliste ja kodumaiste fondihaldurite juhitud erineva riskitasemega investeerimisfonde ja –portfelle, millesse raha paigutades saad panna oma vara kasvama. Tutvu investeerimisfondidega siin.

  Raha paigutamine fondidesse on lihtne ning pikema kogumisperioodi jooksul on Sul võimalik investeeringutelt teenida suuremat tulu. Siiski sõltub Sinu investeeringute väärtus ennekõike kindlustuslepinguga seotud investeerimisfondide edukusest, mis omakorda sõltuvad väärtpaberiturgude liikumisest. Sissemakseid lepingusse saad Sa teha regulaarselt või suuremate ühekordsete investeeringutena.

  Investeerimisriskiga elukindlustusleping: väljamaksed

  Kogumiskindlustusse kogunenud investeeringud makstakse välja:

  • hoidmisaja lõpus või 
  • lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel või 
  • surmajuhtumi korral vastavalt lepingutingimustes sätestatule. 

  Investeeringute tegelik tootlus (sh ennetähtaegsel lõpetamisel) sõltub fondiosakute tegelikust hinnast.

  Kogumiskindlustusleping on mõeldud pikaajalise investeeringuna ning selle soovitatav hoidmisaeg on vähemalt 10 aastat. 

  Loomulikult võid Sa lepingu ennetähtaegselt lõpetada või raha osaliselt välja võtta, kuid sellega kaasnevad Sulle hinnakirjajärgsed teenustasud. Tagastusväärtus sõltub valitud fondide ja portfellide tootlusest ning lepingu ennetähtaegse lõpetamise kuludest. Kahe esimese aasta sõlmimiskulud mõjutavad lepingu esialgset tootlust. Seetõttu on just esimesel kahel aastal tagastusväärtus oluliselt madalam tasutud kindlustusmaksetest.

  Pane tähele, et lõpptähtajal investeeringust väljudes ei kaasne lepingu lõpetamisega täiendavaid kulusid. Samuti puuduvad investeerimisportfellil pidevad tehingukulud, kuid investeeringul on siiski halduskulud. 

  Kindlustuslepingut on kasulik hoida tähtaja lõpuni

  Näide: Kogumiskindlustusleping on sõlmitud 10 aastaks.

  • Kui lõpetad lepingu ennetähtaegselt 1 aasta möödudes, on lepingukulude mõju tulule aastas ligi 10%.
  • Kui lõpetad lepingu ennetähtaegselt 5 aasta möödudes, on lepingukulude mõju tulule aastas ligi 5%.
  • Kui aga hoiad lepingut soovitatava tähtajani 10 aastat, on lepingukulude mõju tulule aastas ligi 4%.

  Ülaltoodud näidetes on tegemist hinnangulise väärtusega. Täpne kulude osakaal sõltub Sinu investeeringu suurusest, regulaarsusest ja portfelli väärtusest.

  Kogumiskindlustuslepingu puhul makstakse kindlustusvõja surmajuhtumi korral soodustatud isikule välja reserv, kasumist arvutatakse maha tulumaks, lisaks veel hüvitis surmajuhtumi kindlustuskaitse eest juhul, kui see on valitud.

  Täpsemat infot kogumiskindlustuse kohta leiad meie kodulehelt.

  Kas elukindlustuse väljamakse on maksustatav tulu?

  Riskielukindlustuslepingust saadud hüvitiselt tulumaksu tasuma ei pea

  Pärast 1. augusti 2010 sõlmitud investeerimisriskiga elukindlustuse lepingu puhul tuleb teenitud tulult maksta tulumaksu. Tulumaksukohustust saad Sa edasi lükata senikaua, kuni reinvesteerid kasumit selleks loodud investeerimiskonto kaudu.

  Enne 1. augustit 2010 sõlmitud lepingute puhul ei pea investeerimisriskiga elukindlustuselt saadud tulult tulumaksu maksma, kui tulu enne 12 aasta möödumist kindlustuslepingu sõlmimisest välja ei võeta.

  Vaata tulumaksukohustuse kohta täpsemalt siit.

  Kuidas hüvitist taotleda?

  Kindlustusjuhtum on kindlustuslepingu tingimustes määratletud sündmus või seisund, mille tagajärjel tekib soodustatud isikul kindlustussumma või selle osa saamise õigus ja kindlustusandjal kindlustussumma või selle osa väljamaksmise kohustus.

  Kindlustusjuhtumi toimumisel makstakse kindlustushüvitis ehk elukindlustuse väljamakse välja 30 päeva jooksul alates väljamaksetaotluse, kõikide väljamaksekohustuse välja selgitamiseks vajalike dokumentide ja muude andmete esitamist kindlustusandjale. Kindlustushüvitise maksmisest või sellest keeldumisest teavitatakse taotluse esitajat kirjalikult.

  Investeerimisriskiga kogumiskindlustuse kindlustushüvitis sõltub Sinu lepingu kindlustusreservist. See on kindlustuslepingu rahaline väärtus, mis võrdub lepinguga seotud alusvara osakute rahalise väärtusega. Kui Sa tasud kindlustusandjale kindlustusmakseid, siis kindlustusselts arvestab nendest summadest maha tegevusega seotud kulud ning ülejäänud rahast moodustub kindlustusreserv Sinu poolt valitud kindlustuskaitsete katteks.

  Milliseid lisakaitseid saan elukindlustusele valida?

  Elukindlustuse kaitse kehtib küll 24/7 kogu maailmas, kuid see ei kata meditsiiniabi kulusid õnnetusjuhtumi ja haiguse korral. Elukindlustusele saad valida ka erinevaid lisakaitseid.

  Näiteks: 

  • Kriitiliste haiguste kaitse – Maksame hüvitist 19 raske haiguse diagnoosi saamisel. Vaata täpsemalt meie partneri Compensa kodulehelt.
  • Puuduva töövõime kaitse – Maksame hüvitist, kui kindlustatu on haiguse või õnnetuse tagajärjel kaotanud täielikult töövõime.
  • Õnnetusjuhtumijärgne püsiv puue – Maksame hüvitist, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel saadud vigastus ei ole paranenud 12 kuu jooksul.
  • Valuraha või päevaraha – Valuraha puhul maksame välja ühekordse hüvitise vastavalt vigastuse ulatusele (% kindlustussummast), kui õnnetusest taastumine võtab aega vähemalt 8 päeva. Päevaraha maksame, kui kindlustatu on õnnetusjuhtumi tagajärjel ajutiselt töövõimetu vähemalt 8 järjestikust päeva.

  Täpsemat infot lisakindlustuste kohta leiad siit.

  Miks valida elukindlustuspartneriks QLA Insurance?

  QLA Insurance’i partneriks on Compensa Life Vienna Insurance Group SE. Meie pakutav elukindlustus hüvitab lisaks õnnetusjuhtumile ka haiguse tagajärjel saabunud surmajuhtumi. Suurema kindluse tagamiseks saab valida kuni 6 lisakaitset, näiteks puuduva töövõime kindlustuse. 

  Elukindlustust aitavad kiirelt ja mugavalt sõlmida kogenud nõustajad ning hiljem saab vajadusel juba sõlmitud lepingut tasuta muuta – näiteks suurendada või vähendada kindlustussummat, vahetada või lisada soodustatud isikuid või muuta maksekuupäeva.

  Kaitse enda ja oma lähedaste tulevikku juba täna — võta ühendust meie kogenud kindlustusnõustajaga, et leida parim lahendus oma vajadustele ja võimalustele! Elu kindlustamine on lihtne ja lepingu saad hõlpsalt sõlmida, konsulteerides meie kogenud nõustajaga. Broneeri konsultatsiooni siin.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply