Mis on jätkusuutlik investeerimine

Mis on jätkusuutlik investeerimine ja QLA võimalused selleks

Jätkusuutlik investeerimine ettevõtetesse, mida iseloomustab vastutustundlik äritegevus, on kogumas üha suuremat hoogu. Mis on jätkusuutlik investeerimine? Kas jätkusuutlik investeerimine on kasumlik või tuleb investoril sotsiaalsete ja keskkondlike väärtuste nimel tulukusest loobuda?

  Add a header to begin generating the table of contents

  Jätkusuutlik investeerimine on lähenemisviis, kus investorid hindavad mitte ainult rahalist tootlust, vaid ka investeeringute mõju keskkonnale, ühiskonnale ja ettevõtete juhtimisele. See hõlmab investeeringuid, mis edendavad säästvat arengut, arvestades keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja valitsemise (ESG) tegureid.

  Millised on kolm ESG põhimõtet?

  Jätkusuutlikkuse maatriks

  ESG-põhimõtted, millest jätkusuutlikul investeerimisel lähtutakse, viitavad kolmele peamisele kategooriale:

  1. Keskkond (Environment): Hindamine hõlmab ettevõtte mõju looduskeskkonnale, sealhulgas ressursside kasutamist, heitkoguseid, jäätmete käitlemist ja keskkonnakaitset.
  2. Sotsiaalne vastutus (Social): Fookus on ettevõtte suhtlusel ühiskonnaga, töötingimustel, tööjõu mitmekesisusel, inimõigustel ja tarbijate tervise ja ohutuse tagamisel.
  3. Hea juhtimistava (Governance): Hõlmab ettevõtte juhtimise struktuuri, aktsionäride õigusi, nõukogu läbipaistvust ja korruptsioonivastaseid meetmeid.

  Jätkusuutliku investeerimise eesmärk on ühitada rahaline tulemuslikkus ja positiivne mõju maailmale. Kuigi on arvatud, et jätkusuutlikkusele keskendumine võib mõnikord lühiajaliselt tähendada väiksemat rahalist tulu, usuvad paljud, et pikaajaliselt võib see aidata leevendada riske, luua stabiilsemaid ettevõtteid ja soodustada jätkusuutlikku majanduskasvu.

  89% investoritest arvestab ESG-põhimõtetega

  Jätkusuutlike põhimõtete järgimine

  Varahaldusettevõtte Capital Group poolt 2022. a läbi viidud uuringu kohaselt arvestab 89% investoritest oma investeerimisstrateegia kujundamisel mingil määral ESG-põhimõtteid. 31% Euroopa investoritest ütleb, et ESG on nende lähenemises kesksel kohal, kuid vaid 18% Põhja-Ameerika investoritest on omaks võtnud samad põhimõtted, leidis uuring.

  Investorid saavad jätkusuutlikku lähenemisviisi investeerimisse vastavalt oma isiklikele eelistustele kohandada. On olemas erinevaid strateegiaid, nagu sotsiaalselt vastutustundlikud investeeringud (SRI), rohelised investeeringud, mõjuinvesteeringud ja teised, mis kõik keskenduvad erinevatele aspektidele jätkusuutlikkuse spektris.

  Investeerimistooted peavad oma jätkusuutlikkuse eelistused avaldama

  2. augustil 2022 kehtestati tervet Euroopa Liitu hõlmavad uued jätkusuutliku finantseerimise meetmed. Muuhulgas kehtestati nõue, mille kohaselt peavad investeerimisettevõtted küsima klientidelt nende jätkusuutlikkuse alaste eelistuste kohta, kui nad pakuvad nõustamis- või väärtpaberiportfelli valitsemise teenust, ja hindama investeeringu sobivust muuhulgas ka kliendi jätkusuutlikkuse alaste eelistustega.

  Investeerimistoodetel on kolm jätkusuutlikkuse eelistuste kategooriat, mis peegeldavad klientide eelistusi:

  • investeerimisel arvestatakse jätkusuutlikkuse põhimõtetega. Sellised investeeringud arvestavad võimaliku negatiivse mõjuga jätkusuutlikkusele;
  • investeeringu eesmärk on jätkusuutlikkus. Sellised investeeringud peaksid olema suunatud jätkusuutlikkuse keskkondlike ja sotsiaalsete eesmärkide saavutamisele;
  • investeeringud on suunatud keskkondlike probleemide lahendamisele. Sellised investeeringud peaksid olema jätkusuutlikud.

  Kui investoril on mõni nimetatud eelistustest, peaks ta seda väljendama ja otsustama, millises ulatuses peab investeering sellisele eelistusele vastama. 

  Jätkusuutlikult investeerides püütakse leida ettevõtteid, mis annavad positiivse panuse ühiskonnale ja keskkonnale, ning välditakse ettevõtteid, mille tegevus on kahjulik või mittesäästev.

  Pikas perspektiivis toob jätkusuutlik investeerimine edu

  Jätkusuutlikult ehk roheliselt investeerides on Sul võimalik toetada Sulle olulisi teemasid ja samal ajal teenida turupõhist tulu. Eeldada võib, et ettevõtted, mille jaoks on oluline jätkusuutlikkus, on oma kestlikkuse tõttu pikas perspektiivis edukamad.

  QLA Insurance aitab Sul oma investeerimisotsustes saada jätkusuutlikumaks ja luua uusi võimalusi muutuvas turukeskkonnas.

  Meie partneri Compensa Life Vienna Insurance Group SE valikus on kümmekond keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid väärtusi edendavat fondi, millest mitu sisaldab ka kuni 30% kestlikke investeeringuid.

  Kestlikud investeerimisfondid eelistavad paigutada raha ettevõtetesse, millel on head keskkonnaalased, sotsiaalsed ja juhtimistavad, vältides samas emitente, kes tegelevad teatud tegevusaladega nagu relvade, täiskasvanutele mõeldud sisu, tubaka, alkoholi, hasartmängude, söekaevandamise ja söest energia tootmine.

  Edukad Euroopasse investeerivad ESG-põhimõtetest lähtuvad fondid

  AVARON EMERGING EUROPE FUND (varade puhasväärtus 52 mln EUR, 31.12.2023 seisuga) investeerib peamiselt atraktiivselt hinnastatud aktsiatesse Euroopa arengupiirkondades (v.a Venemaa) eesmärgiga teenida 5 aasta jooksul positiivset alfa-väärtust.

  Selle saavutamiseks luuakse ettevõtete portfell, mis optimeerib meie investeerimiskeskkonnas üksikute ettevõtete sisemiselt seatud sihthindade koondkasvu, võttes arvesse emitendi kvaliteeti ja ESG-profiili, aluseks oleva väärtpaberi likviidsust ja vajadusel ka valuutaprognoose.

  Emitendispetsiifiline ESG-analüüs on lõimitud investeerimisprotsessi ja tagab, et investeerimisotsuste tegemisel võetakse arvesse keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja juhtimisalaseid omadusi. Fondi lühiajaline (3 a) tootlikkus on koguni 63,58% ja ka pikaajaliselt (fondi loomisest alates) on 6,5% aastas (23.01.2024 seisuga).

  Euroopa aktsiatesse investeeriv EVLI EUROPE FUND (448 mln EUR) ja Soome aktsiatesse ja aktsiatega seotud väärtpaberitesse investeeriv EVLI FINLAND SELECT FUND (529 mln EUR) on integreerinud ESG tegurid oma investeerimisotsustesse, fondi investeeringuid jälgitakse ÜRO Global Compacti põhimõtete rikkumiste suhtes ning teatud tööstusharud on investeeringutest välja jäetud.

  BNP PARIBAS Nordic Small Cap (135 mln EUR) on investeerimisfond, mis investeerib oma vara Põhjamaade (Taani, Soome, Norra ja Rootsi) väärtpaberibörsidel kaubeldavate ettevõtete või Põhjamaades tegutsevate ettevõtete aktsiatesse. 

  Muudesse piirkondadesse investeerivad ESG-põhimõtetest lähtuvad fondid

  Investeerimisfond BNP PARIBAS SUSTAINABLE ASIA EX-JAPAN EQUITY (283 mln EUR) investeerib ettevõtete aktsiatesse, kelle asukoht või tegevuspaik on Aasias, v.a. Jaapanis ja keda iseloomustab tugev finantsstruktuur ja/või arvestatav kasumi kasvu potentsiaal.

  Samuti BNP PARIBAS JAPAN EQUITY (167 mln EUR), mis investeerib Jaapani päritolu või Jaapanis asuvatesse ettevõtetesse.

  Investeerimisfond BNP PARIBAS EMERGING EQUITY (182 mln EUR) investeerib ettevõtete aktsiatesse, kes asuvad või tegutsevad kõrge kasvupotentsiaaliga arenevates riikides.

  Investeerimisfond BNP PARIBAS US GROWTH (1 293 mln EUR) investeerib Ameerika Ühendriikides asuvate või tegutsevate kõrge kasvupotentsiaaliga ettevõtete aktsiatesse.

  Fondi VIG Emerging Market ESG Equity (34,68 mln EUR) eesmärk on teenida kasumit arengumaade majanduskasvust kasu saavate ettevõtete tulemustest kas aktsiahindade tõusu või börsil noteeritud ettevõtete dividendimaksete kaudu, võttes arvesse keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja juhtimisalaseid (ESG) kriteeriume. 

  Investeerimisfond C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (216,7 mln EUR) kasutab finantstootega edendatavate keskkonnaalaste ja sotsiaalsete väärtuste saavutamiseks investeeringute valimisel välistamist. Fondi investeerimispoliitika on paindlik: fond võib kuni 50% oma varast investeerida aktsiafondidesse või üksikutesse aktsiatesse ja kuni 100% võlakirja– ning rahaturufondidesse. 

  QLA Insurance aitab Sul investeerimisotsustes jätkusuutlikkust suurendada

  Jätkusuutlik investeerimine annab Sulle võimaluse toetada Sulle olulisi teemasid ning teenida samal ajal turupõhist tulu.

  Kestlikud investeerimisfondid eelistavad ettevõtteid, mis omavad head keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistava, ning väldivad teatud tegevusalasid ja tegevuspiirkondi. Jätkusuutlikest põhimõtetest lähtuvad fondid näitavad pikas perspektiivis suuremat edukust.

  QLA Insurance aitab Sul investeerimisotsustes jätkusuutlikkust suurendada, pakkudes võimalusi muutuvas turukeskkonnas. Tutvu kõigi meie pakutavate fondide valiku ja jätkusuutlikkuse põhimõtetega täpsemalt siin.

  Broneeri konsultatsioon meie kogenud finantsnõustajaga ja aitame Sul koostada tulemusliku ESG-põhimõtetele vastava investeerimisplaani.

  Meie investeerimisplaanid on pikaajalised, hajutatud ja läbipaistva hinnaga.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply